fbpx

För en bättre framtid

Vår roll i samhället ökar i en ständigt digitaliserande värld. Att vi förstår värdet av miljö och hållbarhet gör att vi kan arbeta för en bättre framtid i våra projekt. Vi fokuserar inte bara på kvalitén i våra tjänster, utan också på vår förmåga att agera ansvarsfullt avseende samhälle, miljö och medmänniskor. Att enbart följa lagar och regler är inte tillräckligt.

Hållbarhet

För oss som tjänsteföretag ligger utmaningen i att kombinera fysiska och tekniska förutsättningar på bästa sätt. I de fysiska förutsättningarna har vi som företag och konsulter ett ansvar att tänka på miljö och hållbarhet avseende bland annat våra inköp, företagsbilar och vårt sätt att resa. De tekniska förutsättningarna handlar framförallt om att skapa innovativa och långsiktigt hållbara lösningar för våra kunder.

Etik & moral

Hire Quality har antagit en uppförandekod med målet att i alla delar av vår verksamhet göra nytta i på så många sätt som är möjligt. I vår uppförandekod behandlas bland annat frågor som kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering. Vi har vidare policys mot mutor och bestickning samt en jämställdhetsplan. 

Internt miljö- & hållbarhetsarbete

Hire Qualitys kärnverksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att vi bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle, har en uthållig lönsamhet och ett positivt varumärke samt på ett sätt som tar hänsyn till de 17 globala målen i Agenda 2030. Vi har en miljöpolicy som ska utgöra grunden för vårt miljö- och hållbarhetsarbete.

Vår miljöpolicy innehåller bland annat regler för hur vi

  • genomför och utvecklar våra konsulttjänster så att Hire Quality såväl som uppdragsgivande kunds miljöaspekter alltid följs.
  • skapar en trygg och säker arbetsmiljö för våra medarbetare.
  • motiverar våra medarbetare till ett ansvarsfullt agerande ur miljö- och hållbarhetsaspekter.
  • minskar miljöbelastningen vi resor såsom möten och konsultuppdrag genom att välja digitala lösningar alternativt det bästa transportsättet ur miljösynpunkt.
  • minska miljöbelastningen på våra kontor genom att säkerställa sparsam energianvändning, källsortering, prioritera inköp av miljömärkta varor och uppfylla, eller allra helst överträffa lagar och förordningar inom miljöområdet.
Globala målen för hållbar utveckling

De 17 globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030 – avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

För att nå dessa mål krävs ekonomisk tillväxt som samtidigt värnar social och miljömässig hållbarhet. Ansvaret för näringslivet innefattar bland annat att driva företag på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, där man tar hänsyn till sociala, miljömässig och ekonomiska faktorer i verksamhetens alla led. Vi på Hire Quality har valt ut sex mål där vi kan göra störst skillnad och där vi väljer att lägga vårt största fokus.

Läs mer om Globala målen.

De 17 globala målen - Agenda 2030